April er her – April is here

Turen i dag ble fin. Mange opplevelser av gryende vår i skogen, og enkelte pene minner på minnebrikka mi!

Today’s trip in the woods was a good one. The sun is getting warmer and warmer each day and the signs for spring is growing in numbers. A lot of beautiful experiences today, and some nice images at my memory-card as well.

Magne

Lure fuglene – Fooling birds

Her er et lite knep. Kanskje du ser mp3-spilleren som ligger på bakken like ved blåmeisa. Nå tidlig i mai var den allerede lite interessert i inntrenger på eget revir.

Here is a small trick. Perhaps you can see the little mp3-player laying on the ground to the left side of the blue-tit. Already now in late march the little fellow couldn’t stand to investigate the artificial bluetit in the black and grey box.  – Get awy from my territory!

Drøvtygging II – Ruminating II

I dag hørte jeg stæren synge fra et hushjørne mens jeg var på vei til jobb. Våren er i anmarsj. Derfor en siste drøvtygging før eldorado begynner:

Today I heard the Starling from a roof-top on my way to work. The spring is arriving. So here is the last ruminating before Eldorado explodes:

Jeg har ikke til hensikt å bruke fotoapparatet som dokumentasjonsverktøy – jeg prøver å skape estetikk. Derfor bruker jeg også dertil egnet programvare for å oppnå de resultatene jeg ønsker. Manipuleringen av følgende motiv kunne meget gjerne ha blitt utført i mørkerommet – men photoshops muligheter fører gjerne til en viss mistenksomhet.

For me the camera is not a documentary-tool – I’m trying to create aestetics! So I use the software needed for the task. The manipulation done with this image could just as well have been done in the dark-romm with conventional film – but the possibillities of Photoshop tend to make people a bit suspicious.

Et heller kjedelig uttrykk – A rather boring expression.

Hva med å lage det sort/hvitt? – What about B/W?

Enda er bilde kjedelig. Det mangler «punch»! Jeg øker kontrasten og lysner opp området der fossen har sitt utspring (Det er et kjent virkemiddel i malerkunsten å skyve elementer bakover ved å hvite dem ut)

Still the image looks boring. It’s a bit flat. I increase the contrast and lightens up the area where the waterfall starts in the image (It’s a well-known process for painters to whiten out parts of an image to push it backwards.)

Pluss litt beskjæring – And some cropping

Trykket på aluminium nesten en meter bredt, tar seg ganske godt ut!

Printed on aluminium, almost one metre wide, looks pretty nice on the wall.

Solgt! – Sold!

Lucky me!

Forberedelser – Preparations

Påskeferien i år er i siste halvdel av april – en perfekt tid for å følge med på vårspillet til orrfuglene i høyfjellet i Setesdal. For at fuglene skal bli familiære med forandringer på myra, har jeg i vinterferien satt opp et skjul for fotografering av fuglene i påskeferien. Bare toppen av skjulet er synlig nå, men mer snø framover kan komme til å skjule det enda mer,  før vårsola smelter snøen bort igjen Stedet er perfekt, men været kan ødelegge for meg, ettersom vinden der oppe kan være hard og kanskje blåse vekk hele teltet. Jeg krysser bare fingrene og håper på det beste!

Vennlig hilsen Magne

The easter-holiday this year is in late April, which is perfect time to watch the lek of the black grouse in the mountains of Southern Norway. In order to let the birds become familiar with changes around their lekking-place I built a hide for photographing this week. Only the top of  «the tent»  is showing, and perhaps it will be snowed down even more until the warmer sun of the spring will melt some of the snow away. The spot should be perfect, but the strong wind might be one harsh enemy for the tent during this time of waiting. So I cross my fingers and hope for the best!

Regards Magne

Forbereder vår – Preparing for springtime

I kveld har jeg satt meg til ved symaskinen til kona mi, klippet opp gamle militærstoffer fra knappetelt og sydde sammen en «beanbag» og fylte den med bønner og ris (det var det jeg hadde i hus  – impulsiv, ja). Alt dette som ledd i forberedelsene mine for våren. Hensikten med sekken er å støtte opp under kamera dersom det skal fotograferes fra svært lav vinkel. Sammen med en snorutløser vil bildene kunne tas uten rystelser i kamera og gi superskarpe bilder. Bare vent å se!

Vennlig hilsen Magne

This evening I’ve spent some time sowing with my wife’s sowing-machine. I’ve cut to pieces some old military-fabrics, and put it together in the shape of a «beanbag». All this as a part of my preparations for spring. The purpose with the sack is to stabilize my camera while shooting from extreme low angles. Together with a remote control images will be shot totally without any shaking and produce razor-sharp images – I hope!

Regards Magne

Ways to exhibit – Måter å stille ut på

There are so many possible ways to exhibit photos nowadays. Here are a few examples showing some possibilities with aluminium and acrylic glas:

Det finnes stadige nye måter å stille ut foto på. Her er et noen eksempler på pleksiglass og aluminium fra min utstilling:

Thor Østbye

Today I had a truly interesting conversation with nature-photographer Thor Østbye, by phone.  I will thank him for spending his valuable time with me! Therefore I’ve put a link to his homesite www.thorostbye.no at the end of my blogroll. Visit his site and see a huge amount of beautiful images!

Regards Magne

I dag hadde jeg en utrolig interessant og hyggelig prat på telefon med fotograf  Thor Østbye.  Som en liten takk for at han brukte tida si på meg, vil jeg legge en lenke til hans side på slutten av min bloggroll. Her er det svært mange vakre foto å se på.

Vennlig hilsen Magne

Ruminating I – Drøvtygging I

In these days’ poor weather-conditions and while waiting for spring, I will show some old photos which has been totally changed using Photoshop. This is a more painterly aproach to the photos – although they are not at all paintings. I’ve used colour-perspectiv as a guide for this one. Do you think this is cheating, or do you think it’s a proper way to work with photographic images?
The starting image:

Ettersom det er så dårlig vær her på Sørlandet for tida, og våren enda lar vente på seg en stund, vil jeg ta fram noen eldre foto som har blitt totalt forvandlet i Photoshop. Dette er en mer malerisk tilnærming til foto – selv om det absolutt ikke dreier seg om malerier. Jeg har brukt fargeperspektiv som hoved-rettesnor for dette bildet. Synes du dette er juks, eller synes du det er en ok måte å arbeide på med foto?
Utgangsbildet:

After heavy treatment in Photoshop:

Etter kraftig behandling i Photoshop:

Please respond to the challenge if you have any thougts about the issue!

Regards Magne

Jeg er glad for innspill på problemstillingen!

Vennlig hilsen Magne

By the way; Do you want to visit my new art-blog at magnemyhren.blogspot.com?

PS! Har du lyst til å besøke min nye kunstblogg på magnemyhren.blogspot.com?

Thoughts – Tanker

This is odd. I’ve been painting images for all my life, and my photographic career is short for sure, yet the photos in my exhibition is far easier to sell than my paintings! How come?! Does anyone have an answer to this?

Regards Magne

Det er ganske merkelig at  det er lettere å selge foto fra utstillingen min enn malerier, enda jeg har malt bilder siden jeg var liten. Hva kan dette komme av? Kan noen finne noen sannsynlig forklaring?

Vennlig hilsen Magne

Welcome – Velkommen

Welcome to all visitors online and to all you who physically will visit the opening of my exhibiton today 16.30!

So, why do I write about my art-exhibition at my photoblog!? Its all about The Garden of Eden, and to be able to show the beauty of  it I also exhibit nature-photos alongside with the paintings. The  Garden of Eden I’ve found in the woods otside the town where I live. It’s not just an old myth! And soon all the gray colours of winter will fade away – and the explosion of spring will start. And, as i n life in general, the grays make the colours even more vibrant!

Have a good day and keep following my site if it enlightens your day,  as magnemyhren.no today turns 30 000 visitors!

Regards Magne

Velkommen alle besøkenede på nett og til alle dere som kommer på utstillingsåpningen min i dag kl 16.30!

Men hvorfor skriver jeg om kunstutsyillingen min på fotobloggen? Det hele handler om Edens Hage, og for å vise dens skjønnhet stiller jeg ut naturfoto sammen med alle maleriene. Edens Hage har jeg funnet i skogen her utenfor Kristiansand. Det er virkelig ikke bare en gammel myte! Og snart skal vinterens gråfarger fosrvinne – og en eksplosiv vår bryter fram.  Og, som i livet generelt,  gjør gråfargene de klare fargene enda mer intense!

Ha en god dag og følg mitt nettsted dersom det er med på å gi deg litt lys og farge i hverdagen. Og idag runder vi 30 000 besøkende på magnemyhren.no!

Vennlig hilsen Magne Myhren

Exited – Forventningsfull

Today I went to watch the printing-process, and I’m thrilled about the result! I have to tell you that it’s to sad that you perhaps won’t be able to watch my exhibition live – living to far away from Kristiansand 🙂

Regards Magne

I dag var jeg innom trykkeriet for å ta litt del i prosessen der, og jeg må bare si at dere kan glede dere – dere som kommer på utstillingen! Bildene får et voldsomt trøkk, og jeg er bare lykkelig!

Vennlig hilsen Magne

The Garden – Hagen

«See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed; to you it shall be for food. Also, to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food; and it was so. »

«Tales from the Garden». Doesn’t we all long for Paradise from time to time? Isn’t it so that man throughout all ages made tales, poetry, and myths about it?! Sometimes I feel like I have found my Paradise. At other times I loose it. Some times I believe in it, and yet in other times I know it’s not really there!

Adam and Eve – the way I see them – hasn’t got any Hollywood-beauty. Anyway – they stick together, just the way they are.

And the LORD God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”

Is this what Paradise is all about? Being human beings together?!

I’ve been there – in The Garden. And I saw what was happening there. I saw Adam and Eve bathing. I saw how they cherished each other. I saw them naked, and I saw them hiding themselves behind leaves. What I have seen I have brought to you through images. I didn’t speak to them, and they never saw me. Although I do not know their thoughts – I might possibly be their soul mates.

I also saw this angel – clothe less as well. She didn’t recognize me either, because she was occupied with and apple she had found. The apple had been bitten twice – one big and one smaller bite.. Did she smile ironically? Did she tease? Or were she one of those who knows it all best?

I saw also The Ugly one. Most people would perhaps be afraid, but me not. In fact I saw his vulnerability and his nakedness, too. Wasn’t he just a bit like myself? Standing there in the mud, as I also do from time to time, caught unguarded in a corner, just like me.

In The Garden there were also flowers, birds and butterflies. Cascades of colours. Sometimes colours need something to contrast them. It might be just another colour or perhaps a triad. It could also be a whole orchestra.

In fact, sometimes it has to be contrasted to grays. Firstly I didn’t believe grays would be found in The Garden, but now I know better! It has to be there! There would be no other way to make the brilliant colours glow if not in contrast to the grey hues. So how would we ever have been able to be aware them?!

Right outside The Garden I saw something – it must have been houses fallen apart. It was all covered with frost and rime. Moss, stones, piles of planks, and an old table, stairs… Only Adam and Eve could produce these kind of things. And only they can treat it like that! In fact I saw them there, too. Behind the piles of stones and planks – naked.

When I got home, I saw Adam in my mirror.

– Well then, I thought, this is how the pieces fit together.

Regards Magne

«Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.»

«Fortellinger fra Hagen». Drømmer vi ikke alle om Paradis i en eller annen form? Har ikke menneskene til alle tider laget fortellinger derfra – drømmerier, skildringer, bilder, poesi og myter?
Noen ganger finner jeg mitt Paradis. Andre ganger mister jeg det. Noen ganger tror jeg på det. Andre ganger vet jeg at det ikke finnes.

Adam og Eva – slik jeg ser dem – eier ingen Hollywood-skjønnhet. De har sine feil og lyter, men de er der sammen.

«Da sa Herren Gud:  – Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.»

Er det da det å være sammen som Paradis handler om? Være noe for hverandre!?

Jeg har vært i Hagen, og der har jeg prøvd å legge merke til det som hender. Jeg har sett Adam og Eva bade, jeg har sett blikkene de veksler med hverandre. Jeg har sett dem nakne, og jeg har sett dem skjule seg bak blader. Det jeg har sett, har jeg formidlet gjennom bilder. Jeg har ikke snakket med dem – så det som er i deres hoder vil forbli spekulasjoner. Men kanskje jeg ligner på dem?

Jeg så også en engel – uten klær hun også. Tror ikke hun la merke til meg, for hun hadde oppdaget et eple. Eplet hadde et stort og et lite bitt? Jeg klarte aldri å finne helt ut om engelen flirte ironisk, eller ertende, eller kanskje bedrevitende… Er forresten engler ironiske, ertende eller bedrevitende?

Jeg så også en stygging. De fleste ville nok bli redde for ham, men jeg så at han var sårbar og naken han også. Kjente meg faktisk litt igjen i han. Han sto til knes i gjørme. Det har nok jeg også gjort. Han ble overumplet, for han trodde visst han var alene. Han var stengt inne i et hjørne. Det har jeg også vært.

I Hagen finnes alle slags blomster. Det er fugler der og sommerfugler. Det er kaskader av farger. Noen ganger tenker jeg at fargene trenger noe å stå mot for å komme til sin rett. Kanskje en farge må stå mot en annen – eller kanskje det av og til må være en treklang – og andre ganger et helt orkester.

Men noen ganger må fargene stå mot grått. Egentlig så trodde jeg først at gråfargen ikke hørte Hagen til. Men nå vet jeg at den må være der! Uten grått – ingen farger. For hvordan skulle vi kunne legge merke til dem?!

Like utenfor Hagen kom jeg over noe som må ha vært hus. Frost og rim preget det hele. Splinter, mose, steiner, plankehauger, steingjerder, et gammelt bord, en trapp. Det er bare Adam og Eva som kan lage slikt. Det er vel også bare de som kan behandle det slik. Jeg så dem nemlig der også – nakne.

Vel hjemme så jeg Adam i speilet.

– Akkurat, tenkte jeg, så det er slik det henger sammen!

Beste hilsen Magne

Exhibition-poster – Utstillingsplakat

This is the final layout for the poster for my coming exhibition. No need to say that I would be more than happy for everyone of you who is willing to share this post with your friends?! 🙂

Regards Magne

Dette er det siste oppsettet på plakaten for min kommende utstilling. Vil du spre denne posten med dine venner, blir jeg mer enn lykkelig!

Vennlig hilsen Magne

Exhibition – Utstilling

Saturday, january the 29th, is the day for my coming exhibiton. I’ve been discussing a lot with myself what the title should be, and perhaps I’m getting closer now; «Tales from The Garden». Many of my photos and paintings is thematicly circling around the rich life in the woods like birds, plants, insects and landscapes – or God’s fertile Garden. On the other hand there are photos and paintings showing bulidings half swallowed by nature. There are Adam (man) and Eve (woman), deamons and curious angels all around. But no where is God to be seen. Is He there or is He not? Are the beautiful also the good, and are the bad-looking really bad? Is what’s on top the same as that which is lying beneath?
Please come with me and explore The Garden! Perhaps you would like to participate by commenting or sharing this post?! I would really like to hear your version of The Garden.
Regards Magne

Lørdag 29. januar er dagen for min kommende utstilling. Jeg har diskutert mye med meg selv hva tittelen kan være, og kanskje jeg næremer meg nå; «Fortellinger fra Hagen». Mange av mine foto og malerier sirkler tematisk rundt det rike livet i skogen – fugler, planter, insekter og landskap – eller Guds fruktbare Hage. På den annen side finnes der både malerier og foto av hus nærmest oppslukt av naturen. Ellers sees både Adam (mann) og Eva (kvinne), demoner og nysgjerrige engler. Men ingen steder er Gud å se! Er han der, eller er han der ikke? Er det vakre også det gode, er det stygge også det onde? Er overflate det samme som det som ligger under?
Vær hjertelig velkommen til å utforske Hagen sammen med meg! Kanskje du vil delta ved å kommentere eller dele denne posten?! Jeg vil gjerne høre om din versjon av Hagen!
Vennlig hilsen Magne

Green – Grønn

There won’t be many paintings here, but I thougth this one could fit in. For more paintings visit magnemyhren.no.

Oilpainting 30cm x 30 cm

Magne

Det vil ikke bli lagt ut så mange foto her av malerier. For å se  flere malerier, kan du heller besøke min kunstside;  magnemyhren.no.

Oljemaleri 30cm x 30cm

Magne

B&W – Sort/hvitt

I’ll do some new black and white images out of several photos from this last year. Here is one of a blackbird which I think is really suited for the task.

Jeg vil lage en del svart/hvit bilder av noen av bildene fra det siste året. Jeg synes denne svarttrosten er ganske godt egnet for jobben.
Magne

Coming home – Om å komme hjem

Since early spring 2008 I’ve spent more and more time in the woods – all by myself. And even more I have realized that it has been some way for me to be coming home again. What is «Coming home» all about? you might ask? Well, let’s start from the beginning.

As a kid living in the small village Valle in Setesdal, Southern Norway, I spent hours and hours alone in the woods birding. At the age of 12 to 16 i went out for two, three or four hours about two or three times a week. You can imagine I’ve recorded tons and loads of impressions in my young mind! When we moved to Arendal (town) when I was sixteen, I brought my interest with me and shared it with some of my new friends.

Then, when I had my duty-service in the army, I bought my first SLR-camera with a vivitar-lens 75-250mm with a 2x extender. But I never got any really sharp images as the equipment was too old and unstable. It was anyway good enough to give me images that I could use as reference for drawing. All through these years and even earlier I have constantly been drawing and painting – wild birds of course!

So, what about «coming home»? About a year ago, in winter 2009/10 i bought my very first DSLR-camera, and also a lens for bird-photographing. Then all of a sudden I got the possibility to act like some grain longing for water and sun to grow! As long as I have a long visual artistic career – so I know this and that about images – and I could use this new equipment in the woods, I’ve produced far more satisfactory photos than I would ever have imagined prior to this.

When I’m wandering in the woods with my camera nowadays, I just want to keep wandering. All the images from my childhood and youth come streaming and streaming. When I’m not out, I’m longing for it. So my true home is in the woods!

willow tit

The Willow Tit is by far my fovourite amongst birds. During the freezing cold winters of the mountains and deep forrests in Norway, this little fellow keeps warm enough to survive on grain and insects it has collected during the warmer seasons. It’s really unbelievable, and it fills me with warm wonders of nature! Of course this is not the only species that can survive these harsh conditions, but for me it has become the very icon of this survival.
The photo isn’t too good or sharp, but it was the only one I had for this purpose.)

Granmeisa er uten sidestykke min favoritt blant fugler. Gjennom ekstreme vinterlige forhold overlever denne lille fuglen ti, tyve og trevde kuldegrader på frø og insekter den har samlet i løpet av sommern og høsten. Jeg fylles med varm undring over naturens undere! Selvsagt er den ikke alene om å overleve disse harde betingelsene, men for meg har denne lille fuglen blitt selve symbolet på overlevelsesevne.
(Fotoet er ikke skarpt eller godt, men det var det eneste jeg hadde liggende som illustrasjon for anledningen.)

Siden tidlig vår 2008 har jeg stadig brukt mer tid i skogen – helt alene. Og det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært som å komme hjem for meg. – Så hva handler det å komme hjem egentlig om? spør du kanskje. La oss starte fra begynnelsen.

Som gutt hadde jeg noen år av oppveksten min i Valle i Setesdal. Da brukte jeg å være ute i skogen i timesvis alene mens jeg kikket på fugl. Fra jeg var 12 til 16 var jeg ute alene i to, tre eller fire timer alene to eller tre ganger i uka. Store mengder inntrykk ble festet i bevisstheten min – sterke inntrykk som skulle bli sittende hele livet! Da vi siden flyttet til Arendal som sekstenåring, tok jeg med meg interessen min og delte den med noen av mine nye venner.

Så skulle jeg i militæret, og jeg fikk kjøpt meg mitt første speilrefleks med ei stor, men godt brukt linse. Utstyret gav ikke muligheter for skikkelig skarpe bilder, men de funket som bakgrunn for tegninger og malerier av fulger. Gjennom hele oppveksten min har jeg hatt en like stor lidenskap for tegning og maling – særlig fuglebilder selvsagt!

Så, hva med dette “å komme hjem”? For et år siden, vinteren 2009/10, kjøpte jeg mitt første digitale speilreflekskamera (Nikon D5000) sammen med ei linse for fuglefotografering (Sigma 150-500mm). Med dette ble jeg som frøet som har ligget og ventet på sol og varme for å gro! Jeg har i alle disse årene hatt en kunstnerisk karriere også – så jeg har en del kunnskap om bilder generelt – og jeg kunne bruke dette nye utstyret i skogen. Med denne sammesmeltingen har jeg kunnet produsere mange flere bilder enn jeg noen gang ville tenkt på forhånd som samtidig er av en kvalitet jeg er fornøyd med.

Når jeg nå er ute I skogen med kameraet mitt, ønsker jeg bare å kunne være ute! Bildene fra barne- og ungdomsårene strømmer hele tiden på. Når jeg ikke er ute – lengter jeg etter det.
Så, når jeg er i skogen er jeg hjemme!

Magne

20 000

My site turned 20 000 visitors today! Quite a milestone for me, and an obligation, too! I guess I have to deliver some good photos and art to keep up.
Regards Magne

Hjemmesiden min rundet 20 000 besøkende i dag. Litt av en milepæl for meg, og også en spore til ytterligere å øke innsatsen for å komme opp med gode fotografier og kunstverk!
Vennlig hilsen Magne

Loading-problems – Treg sidelasting

I hope you didn’t experience the trouble with loading any of my sites pages that I did today. But now it seems all right again. I’ve sendt a question about the issue to my hosting-provider, they might know something, perhaps. But as long it works it’s fin, isn’t it?!
Regards Magne

Jeg håper ikke noen av dere lesere besøkte hjemmesiden min tidligere i dag da den var nærmest håpløs å laste! Jeg har bedt om hjelp fra web-hotellet mitt, og jeg håper de har en forklaring. Men nå virker det tilsynelatende, så da er vel alt bare fryd og gammen?!
Vennlig hilsen Magne

Happy – Glad

I’m really, really happy for wordpress and the possibilities this app can deliver. And it’s for free! Anyway – It’s possible for me as a WP-user to advertise and earn some money at this platform, but I must say it wasn’t any good idea for me. I just got hoocked at constantly being checking the number of visitors at the site, and the joy vanished.

So I went the opposite way; I laid down the advertising idea, deleted it and put up some free wallpapers instead – just like the heart of open-source projects, such as WP. And now I’m happy again! Please be welcom to use and distribute the images as much as you wish!

Today, me and my wife were walking in the woods of Gill near Kristiansand, Norway. I checked out my feeding-automat for small birds, and it seemed okay. Perhaps it will give me som photo-shoot-opportunities in near future – some photos to share with you!

Regards Magne

Jeg er virkelig glad for wordpress og mulighetene som ligger i denne programvaren. Og det er til alt overmål gratis! Likevel – Det er mulig for meg å tjene penger på dette ved å ha annonser på siden, men for meg har dette ikke vært noen god ide. Jeg har bare blitt hektet hele tiden på å sjekke statusen til annonsen, og gleden ved det hele forsvant.

Så jeg snudde helt rundt; Jeg la bort annonsene og la ut noen gratis skrivebordsbakgrunner istedenfor – akkurta slik open-source prosjekter fungerer, slik som WP. Og nå er jeg glad igjen! Vær så god å bruk bildene så mye du ønsker og distribuer dem som du vil, men fortell videre at det er fra min side de kommer!

I dag gikk jeg og kona mi en tur i skogen innefor Gill ved Kristiansand. Der sjekket jeg foringsautomaten min for små fugler, og den virket ok. Kanskje den i nær framtid vil gi meg noen fotomuligheter – noen fotos å dele med deg!

Vennlig hilsen Magne

Great tit – Kjøttmeis

This little fellow found my new feeding-place quite fast, but sadly the lightconditions were too bad to get a razor-sharp shot. It’s a start, anyway.

Denne lille vennen fant min nye foringsautomat rimelig raskt. Men selv om ikke lysforholdene gav muligheter for et skikkelig skarpt bilde, er det lovende på sikt. En mengde andre arter var også i nærheten – som sidensvans, pilfink og blåmeis, for å nevne noen.

Magne

B&W – Sort/hvit

Perhaps the beauty of November is easiest to find without colour?

Kanskje novembers skjønnhet ligger i sort og hvit?

November beauty? – Vakkert i november?

I have had this question in my head; is it possible to shoot beutiful photos in November? The little trip today at Gill near Kristiansand was at least a beautiful happening. So then, it’s up to you to judge!

Google friend connect – Google kontaktnettverk

It’s now possible to follow my blog using the «Google friend connect»-option. If you have a Google account – please be the first to interact with me this way!

Best regards, Magne

Det er nå mulig å følge fotobloggen via Googles kontaktnettverk. Hvis du har en Google-konto, så er det hyggelig om du vil være sosial med meg på denne måten!
Vennlig hilsen Magne

Select category by colour

Choose colour in the category-section in the right sidebar. Then you will get the posts with images which correspond to the colour you choose.

Velg farge i kategori-seksjonen i høyre sidefelt. Da vil du få fram postene med bilder som som stemmer med fargen du velger.