Flue – Fly

Kan en kombinasjon av fluer og gress bli til noe vakkert?

Også her handler det om farger, om komposisjon og en fortelling.

Flue og strå

Linjer: Spiralen er ofte brukt som utgangspunkt for komposisjoner. Den er nøyaktig matematisk konstruert, og du finner den i naturen – i skjell.

Farger:  En firklang: Grønnlig mot rødlig, guloransje mot blåfiolett.

Andre kontraster: Mykt mot skarpt, lyst mot mørkt.

En fortelling: Tyngdeloven synes å være opphevet hos disse små dyrene. Opp eller ned spiller ingen rolle. Hva leter den etter på tørre kjedlige strå? Har du sett fargene i stråene? De er ikke bare grå! Et annet univers…

Can a combination of flies and grass turn into something beautiful?

It’s all about color, about composition and telling a story.

Lines: The spiral is often used as the basis for compositions. It is precisely mathematically constructed, and can be found in nature – in the sea-shells.

The contrast of complements: Greenish to reddish, yellowish-orange to blue-violet.

Other contrasts: Soft to sharp, bright to dark.

A story: Gravity doesen’t seem to affect these small animals. Up or down does not matter. What is it searching for at these dry boring straws? Have you seen the colors of the straws? They aren’t just gray! It’s a different world…

Magne

One Comment

  1. Lett fluevekt!!

Comments are closed